Υπηρεσίες

Εκτιμητική

Η Art Valuation εκπονεί πιστοποιημένες εκτιμήσεις για ένα μεγάλο εύρος από σκοπούς εκτίμησης που μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο της κινητής περιουσίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκτιμητικές εργασίες για πιθανούς σκοπούς εκτίμησης

Συμβουλευτική

Στην Art Valuation παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες για τους πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα μοναδικό έργο τέχνης, να δημιουργήσουν τη δική τους συλλογή ή να εμπλουτίσουν το υπάρχον περιουσιακό κεφάλαιο.