Εκτιμητική

Η Art Valuation εκπονεί πιστοποιημένες εκτιμήσεις για ένα μεγάλο εύρος από σκοπούς εκτίμησης που μπορούν να προκύψουν στο πλαίσιο της κινητής περιουσίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκτιμητικές εργασίες για πιθανούς σκοπούς εκτίμησης:
 • Πιθανή αγορά με σκοπό τον σχεδιασμό ή τον εμπλουτισμό της περιουσίας
 • Πιθανή πώληση με σκοπό τη διάθεση περιουσίας
 • Αγοραπωλησία με σκοπό την επένδυση
 • Επιχειρησιακές συναλλαγές
 • Ασφαλιστική κάλυψη για πρόληψη / διαχείριση ζημίας
 • Μητρώο Παγιών νομικών προσώπων
 • Eγγύηση δανείου
 • Προγαμιαίο συμφωνητικό
 • Διάλυση γάμου ή επιχείρησης
 • Φορολόγηση (για φιλανθρωπική προσφορά, φόρο δωρεάς, φόρο κληρονομιάς)
 • Δίκαιη διανομή μεταξύ κληρονόμων
 • Καταγραφή και εκτίμηση καλλιτεχνικού έργου μετά θάνατον του καλλιτέχνη
 • Περιπτώσεις ζημίας ή απώλειας λόγω φωτιάς, πλημμύρας, κλοπής κ.ά.
 • Αναγκαστική εκκαθάριση ή πτώχευση
 • Δικαστική διαμάχη

Η Art Valuation εξειδικεύεται στη διενέργεια πιστοποιημένων εκτιμήσεων αξιών έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων για όλους τους σκοπούς εκτίμησης. Με την πιστοποίηση διεθνούς κύρους από το RICS παρέχονται εκτιμήσεις αξιών του ανώτατου επιπέδου, όπως απαιτείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Αγγελική Ντούρου, ως Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Έργων Τέχνης – Ορκωτός Πραγματογνώμων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης Βρετανίας (RICS) και του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών Ελλάδος, δύναται να εκπονεί εκθέσεις εκτίμησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρείας ή/και ιδιώτη.

Χρήση Εκτιμήσεων

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας ενός έργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί τη γνώση της τρέχουσας οικονομικής αξίας ή την επικαιροποίηση της οικονομικής αξίας των κινητών συλλεκτικών περιουσιακών του στοιχείων, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία της αγοράς. Η οικονομική αξία ενός έργου είναι ευμετάβλητη και βασίζεται στις τάσεις της αγοράς σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης την πραγματική αγοραία αξία της κινητής περιουσίας του, προκειμένου να τη διαχειρίζεται σωστά, αποκομίζοντας τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Εκτιμητικά Πρότυπα

Οι εκτιμήσεις μας υιοθετούν τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο εκτιμήσεων του RICS (πρόσφατη έκδοση RICS Valuation – Global Standards 2022), και είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα (IVS), όπως αυτά αναλύονται στη νέα έκδοση του 2022.

Κατηγορίες έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων

Ως έργα τέχνης εννοούμε ενδεικτικά: έργα ζωγραφικής ή σχεδίου, έργα γλυπτικής, εικαστικές κατασκευές, εικαστικές εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, ταπισερί, χαρακτικά, πολλαπλά.

Τα συλλεκτικά αντικείμενα μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για τη μελέτη και την εκτίμηση της οικονομικής τους αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα συλλεκτικά είδη που απαιτούν τις εξειδικευμένες γνώσεις των συνεργατών μας: αντίκες, χειροποίητοι τάπητες, λαογραφικά / ιστορικά αντικείμενα, αρχειακό υλικό, βιβλία κ.ά.

Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες

Στις περιπτώσεις όπου δεν επαρκεί η μακροσκοπική εξέταση και η βιβλιογραφική έρευνα για την ταυτοποίηση και προέλευση ενός έργου, προτείνεται η φυσικοχημική ανάλυση με διαγνωστικές μεθόδους από εξειδικευμένα επιστημονικά εργαστήρια.

Στις περιπτώσεις που ένα έργο τέχνης ή αντικείμενο ιστορικής, καλλιτεχνικής, επιστημονικής σημασίας επιδέχεται συντήρηση για δομικούς ή αισθητικούς λόγους, προκειμένου να διατηρηθεί η αξία του, συνεργαζόμαστε με επιστήμονες συντηρητές, εξειδικευμένους ανά υλικό, με γνώμονα τον σεβασμό στην αισθητική, την ιστορική, την υλική και δομική αρτιότητα τουαντικειμένου. Επιπλέον, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συντηρητές πραγματοποιείται η εκτίμηση της έκτασης φθοράς του έργου ή της συλλογής και η εκτίμηση του κόστους συντήρησης / αποκατάστασης.

Ενδεικτικά οι συνεργάτες συντηρητές εξειδικεύονται στη συντήρηση και αισθητική αποκατάσταση: υφάσματος, λίθου, μετάλλου, κεραμικού, ψηφιδωτού, τοιχογραφίας, χαρτώου υλικού, ζωγραφικών έργων, φορητών εικόνων, ξυλόγλυπτου

Εκτιμητική Διαδικασία

Η κάθε υπόθεση εκτίμησης είναι μοναδική, όμως κάθε φορά απαιτούνται συγκεκριμένα στάδια με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με βάση τα εκτιμητικά πρότυπα.

Ι. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πριν την έναρξη της εκτιμητικής διαδικασίας, ο εκτιμητής συζητάει με τον εντολέα το αντικείμενο εργασιών και την αιτία της εκτίμησης. Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής συζήτησης, αποφασίζεται ο χρήστης της έκθεσης εκτίμησης και ο σκοπός της εκτίμησης. Ο σκοπός της εκτίμησης κρίνει τη βάση εκτίμησης (π.χ. αγοραία αξία), την έρευνα στη σχετική αγορά (π.χ. πρωτογενής, δευτερογενής αγορά) και τη μέθοδο εκτίμησης που θα ακολουθήσει ο εκτιμητής. Όλα τα παραπάνω παρατίθενται στην ‘Οικονομική Προσφορά’ και στους ‘Όρους Ανάθεσης’ και συμφωνούνται μεταξύ εντολέα και εκτιμητή πριν την έναρξη εργασιών. Από την αρχική επικοινωνία έως την παράδοση της τελικής έκθεσης, όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα της υπόθεσης παραμένουν εμπιστευτικά.

II. ΑΥΤΟΨΙΑ

Μετά την προκαταρκτική συζήτηση με τον πελάτη, ο εκτιμητής θα προγραμματίσει επίσκεψη στον χώρο όπου βρίσκεται το έργο ή η συλλογή. Κατά την αυτοψία πραγματοποιείται μακροσκοπική εξέταση, αναλυτική φωτογράφιση και λεπτομερής καταγραφή του κάθε έργου, όπως ορίζεται από τα Πρότυπα Ταυτοποίησης Έργου (Object ID) που προτείνονται από την UNESCO και το ICOM. Σε αυτό το στάδιο προσκομίζονται στον εκτιμητή τα διαθέσιμα έγγραφα τεκμήρια (έγγραφα προέλευσης ή αγοράς, νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας, δελτία συντήρησης, κατάλογος έκθεσης κ.ά.) που συνοδεύουν το έργο ή τη συλλογή, καθώς τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία.

ΙΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Με βάση τα στοιχεία της αυτοψίας, συλλέγονται πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές για την ιστορική, αισθητική και καλλιτεχνική αξία του έργου. Στο στάδιο αυτό μπορεί να γίνει βιβλιογραφική έρευνα και έρευνα προέλευσης έργου, καθώς επίσης συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επισταμένη έρευνα σε έγκυρα δεδομένα που αντλούνται από τη σχετική αγορά τέχνης. Η ανάλυση και η εκτίμηση της οικονομικής αξίας πραγματοποιείται με βάση όλα τα σχετικά, συγκρίσιμα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο εκτιμητής.

ΙV. ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Η έκθεση εκτίμησης συντάσσεται σύμφωνα με τα ισχύοντα Εκτιμητικά Πρότυπα RICS (RICS Valuation – Global Standards), τα οποία είναι σε συμμόρφωση με τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα IVS (International Valuation Standards). Η έκθεση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μία σύνοψη από το αντικείμενο εργασιών, την ημερομηνία εκτίμησης, τη μέθοδο εκτίμησης, τη βάση αξίας που χρησιμοποιήθηκε, τα τυπικά προσόντα του εκτιμητή και των συνεργατών της υπόθεσης, καθώς επίσης την αναλυτική λίστα των αντικειμένων με τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τις αξίες και τις φωτογραφίες τους. Το εύρος της έκτασης ανάλυσης που καταγράφεται στην έκθεση εκτίμησης αποφασίζεται με κριτήριο τη χρήση της έκθεσης και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης εκτίμησης. Η έκθεση παραδίδεται στον πελάτη σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, κατόπιν αιτήματος του εντολέα.

V. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η επικαιροποίηση της έκθεσης εκτίμησης κάθε δύο έως πέντε χρόνια. Οι διακυμάνσεις στην αγορά τέχνης ενδέχεται να επηρεάζουν τις αξίες, εξαιτίας των αλλαγών στο αγοραστικό ενδιαφέρον, τις τάσεις της αγοράς και τις μεταβολές στην οικονομία. Στην αγορά τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων είναι δυνατόν να μεταβάλλονται σημαντικά οι αξίες από χρονιά σε χρονιά. Συνεπώς, οι επανεκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για να διατηρείται επικαιροποιημένη η οικονομική αξία της συλλογής, τόσο στην περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης, όσο και σε λοιπούς σκοπούς εκτίμησης.